Restrukturyzacja w Zakładzie Usług Komunalnych (?) - Piechowice-ON-LINE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Restrukturyzacja w Zakładzie Usług Komunalnych (?)

Głos internautów
 
 
 

Redakcja „ Informatora Piechowickiego” ( kto zna jej pełny skład? ) odmówiła zamieszczenia w sierpniowym numerze  tekstu byłej kierownik ZUK,  mimo iż burmistrz Witold Rudolf na  czerwcowej sesji  powiedział : „ Uchylam się od odpowiedzi… Jeżeli pani uznała, że ja użyłem jakiś sformułowań w „Informatorze Piechowickim”  proszę na tym forum … podpisać się imieniem i nazwiskiem,  jako mieszkanka ma pani prawo do takiej oceny,  tu nie jest miejsce do polemiki”


Poniżej materiał, jaki przesłała nam p. była kierownik Zakładu  Usług Komunalnych w Piechowicach Teresa Kupczyńska

e-mail, jaki otrzymała p. T. Kupczyńska, wysłany z komputera p. burmistrza

Redakcja “Informator Piechowicki”
W związku z przesłanym tekstem do IP informujemy, że powyższy Pani tekst nie ukazał się ponieważ jego treść i postawione pytania nawiązują do niezakończonego jeszcze Pani sporu z burmistrzem toczącego się przed Sądem Pracy.
z poważaniem redakcja


Poniższy tekst autorstwa byłej kierownik Zakładu Usług Komunalnych  w Piechowicach przesłany  5 lipca 2013 r. nie spodobał się redakcji „Informatora Piechowickiego”

Restrukturyzacja w Zakładzie Usług Komunalnych (?)

W majowym Informatorze Piechowickim mieliśmy możliwość przeczytać artykuł Pana Burmistrza na temat restrukturyzacji Zakładu Usług Komunalnych. Z treści tego artykułu czytelnik dowiaduje się o : restrukturyzacji  ZUK podobno na wniosek radnych Klubu „Łączą nas Piechowice”, zwolnieniu kierownika zakładu, obietnicy utrzymaniu zatrudnienia wszystkich pozostałych pracowników, oszczędności w zakładzie „ od 1 lipca a na pewno od 1 września”,  widocznych oszczędnościach  w 2014 roku,  potrzebie doposażenia  spółki  „Wspólny Dom”.

Czytając  artykuł
dostrzec można wiele nieścisłości i niedomówień, które sprawiają, że cel artykułu: „  realizuję przedwyborcze obietnice - restrukturyzacja Zakładu Usług Komunalnych w toku” został osiągnięty.
Na sesji w dniu 27 czerwca br. zadałam pytania na temat  niejasności dot. restrukturyzacji ZUK , ale p.  Burmistrz uchylił się od odpowiedzi i zażądał, abym pytania    złożyła na piśmie. A więc w stronę  p. Burmistrza kieruję poniższy tekst i poniższe  pytania.

Proces każdej restrukturyzacji zaczyna się od analizy prawnej i finansowej przedsiębiorstwa, proponuje się albo zmianę formy prawnej firmy, albo połączenie z inną już istniejącą ( jak np.  
w naszych uwarunkowaniach ze spółką Wspólny Dom), przedstawia się strukturę organizacyjną , pełen zakres jej funkcjonowania   i rozstrzyga się wszystkie sprawy pracownicze wynikające z Kodeksu Pracy .  Takie opracowania i materiały  winny trafić do Rady Miasta, odpowiednich komisji, celem przedyskutowania i wybrania jak najlepszej opcji dla naszego miasta, powinny też być podane do publicznej wiadomości.  Po zatwierdzeniu uchwał o restrukturyzacji ZUK w celu przekształcenia w spółkę  lub włączenia do istniejącej spółki „Wspólny Dom”, jak proponuje Pan w w/w artykule, następuje proces likwidacji zakładu, który trwa do 3 miesięcy. Jest początek lipca i muszę stwierdzić, że pomimo wprowadzonych przez Pana w  ZUK-u dwa miesiące temu zmian polegających na  zwolnieniu kierownika, nie przedstawił pan Radzie Miasta ani nie zapoznał Pan opinii publicznej w tym czasie z żadnymi  z w/w opracowań. Wnioskuję zatem, że zmiany w ZUK  to tylko  zmiany personalne dot. mojej osoby, które niestety nie przełożyły się na wydajniejszą pracę ZUK-u, a słowa o restrukturyzacji w Zakładzie Usług Komunalnych nieprawdziwym wyjaśnieniem  mieszkańcom Pańskich działań wobec mojej osoby. W Pana  poczynaniach widać  brak profesjonalizmu, elementarnych zasad demokracji, oraz zwykłej ludzkiej uczciwości. Rozpoczęcie rzekomej restrukturyzacji ZUK polegające tylko na zwolnieniu kierownika jest działaniem pozorowanym , biorąc pod uwagę fakt,  iż w moim wypowiedzeniu umowy o pracę zostały postawione zgoła inne zarzuty niż  restrukturyzacja zakładu.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:  jakie opracowania dot. przekształcenia ZUK zostały przez służby Urzędu Miasta pod pana kierownictwem przygotowane , czy otrzymali je radni, jeżeli tak to proszę o ich udostępnienie, jeżeli nie- proszę o informację, kiedy i jakie dokumenty w temacie przekształcenia ZUK zamierza Pan Radzie Miasta i mieszkańcom przekazać.

Czy brał Pan pod uwagę połączenie obydwu zakładów (
ZUK i Wspólny Dom) i utworzenie zakładu budżetowego, który rozlicza się z miastem po kosztach,  jest do dyspozycji i pod pełną kontrolą miasta?
W artykule pisze Pan o szybkich oszczędnościach w ZUK,  ale jak na dzień dzisiejszy to wydatki ZUK zostały zwiększone o wynagrodzenie p.o. kierownika i wzrost nadgodzin pozostałych pracowników. Tak więc oszczędności „ od 1 lipca a na pewno od 1 września” w ZUK na pewno nie zostały poczynione. W tym miejscu pytam,  o ile wzrosły wydatki na wynagrodzenia w ZUK oraz jak to jest  możliwe, aby w tym samym 8-godzinnym czasie pracy jedna osoba pełniła dwie funkcje kierownicze i była z tego tytułu dwukrotnie wynagradzana?
Dodam, że nie da się zauważyć w mieście   zmian na lepsze pod  nadzorem nowego kierownictwa  . Dla przykładu - takie miejsca  jak: ulica Jaworowa, Słoneczna, Zawadzkiego, Polna, Buczka, osiedle Młodych , Kolonijna, Śnieżna, teren za cmentarzem komunalnym od wiosny do dnia dzisiejszego nie były wykoszone, a prace polegające na cząstkowym uzupełnieniu nawierzchni dróg nawet nie zostały rozpoczęte.

Zapowiada Pan oszczędności w budżecie na 2014 rok i informuje jednocześnie, że chce „wyposażyć odpowiednio spółkę Wspólny Dom”.  Pytanie : ile
zamierza Pan na ten cel wydać i skąd pozyska Pan te środki, bo w bieżącym budżecie ich nie ma.
Pisze Pan  „ ZUK jest jednostką, w której najłatwiej można uzyskać oszczędności” .
Pytanie, jak zamierza Pan to osiągnąć, czy zmniejszając zakres prac wykonywanych przez zakład, czy poprzez zwolnienia z pracy jednych a  przyjmowanie innych?
 

Bardzo proszę o zamieszczenie w Informatorze Piechowickim powyższego tekstu, jak również własnej odpowiedzi na zadane pytania.
                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                 Teresa Kupczyńska
                                                                                                                                                                                                                                                  były kierownik ZUK


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego stat4u